VŠEOBECNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA TÝCHTO INTERNETOVÝCH STRÁNOK, ZÁSADY OCHRANY SÚKROMIA A POUŽÍVANIE SÚBOROV „COOKIES“

Vitajte na stránkach našej spoločnosti Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.. Túto internetovú stránku na doméne friscocider.sk prevádzkuje spoločnosť Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., IČO 31648479, so sídlom Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Prešove, oddelenie Sa, vložka č. 10414/P. Všetky odkazy na „Pivovary“, „spoločnosť Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.“, „naša spoločnosť“, „Spoločnosť“, „náš“, „nás“ nebo „my“ predstavujú odkazy na Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s..

Vitajte na stránkach spoločnosti Asahi CE & Europe Services s.r.o.. Internetové stránky na doméne friscocider.sk (ďalej len „Internetové stránky“) prevádzkuje spoločnosť Asahi CE & Europe Services s.r.o., IČ: 056 29 152, so sídlom Ovocný trh 8, 11000 Praha, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri, vedenom na Mestskom súde v Prahe, sp. zn. C 267700 (ďalej len „Spoločnosť“). Akékoľvek odkazy na „naše“, „nás“ alebo „my“ sú odkazy na Spoločnosť.

1. Podmienky používania

Akýkoľvek obsah zverejnený na Internetových Stránkach je chránený autorským právom Spoločnosti. Spoločnosť je taktiež v súlade s autorským právom zriaďovateľa databáz zverejnených na Internetových Stránkach. Všetky práva vyhradené. Vstupom na Internetové Stránky súhlasíte s týmito podmienkami užívania Internetových Stránok a zásadami ochrany súkromia a používania súborov „cookies“ (ďalej len „podmienky“). Predtým, ako začnete Internetové Stránky používať, prečítajte si, prosím, tieto podmienky.

AK S DODRŽIAVANÍM TÝCHTO PODMIENOK NESÚHLASÍTE, NEPOUŽÍVAJTE TIETO STRÁNKY, ANI SI Z TÝCHTO STRÁNOK NESŤAHUJTE ŽIADNE SÚBORY.

2. Minimálny vek

Do niektorých sekcií Internetových Stránok nemáte mať v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky prístup, pokiaľ ste mladší ako 18 rokov alebo ste pod hranicou zákonného minimálneho veku pre kúpu alkoholu v danej krajine, provincii, štáte alebo na území, z ktorého si Internetové Stránky prehliadate. Pokiaľ spadáte do tejto kategórie, môžete porušovať zákony alebo iné právne predpisy platné v krajine, v ktorej sa zdržujete alebo z ktorej sa pripájate a mali by ste predmetné sekcie okamžite opustiť. Pred ich sprístupnením budete vyzvaný, aby ste potvrdili svoj vek.

3. Zakázané používanie

Súhlasíte s tým, že nebudete používať Internetové Stránky, potom obzvlášť akékoľvek materiály či služby, ktoré môžete ich používaním získať, spôsobom, ktorý porušuje akýkoľvek miestny, štátny, národný, cudzí alebo medzinárodný zákon, nariadenie, smernicu, právnu normu, medzinárodnú zmluvu alebo iný právny predpis.

4. Zrieknutie sa zodpovednosti za obsah

Internetové Stránky sa poskytujú „tak, ako sú“. Užívanie Internetových Stránok (vrátane sťahovania materiálov alebo odkazov na iné internetové stránky) a používanie alebo spoliehanie sa na obsah zverejnený na Internetových Stránkach je na Vaše vlastné riziko. V rozsahu prípustnom platným právnym poriadkom týmto vyslovene vylučujeme akékoľvek prehlásenia, podmienky alebo záruky ohľadom predajnosti, uspokojivej kvality, spôsobilosti k danému účelu alebo rozumnej starostlivosti a zručnosti, ktoré by inak mohli byť zahrnuté alebo včlenené do týchto podmienok, či už na základe zákona, alebo inak.

Okrem prípadov, kedy je vyslovene stanovené inak, nevykonáme žiadne prehlásenia ani neručíme za:

5. Vylúčenie a obmedzenie našej zodpovednosti

V rozsahu prípustnom platným právnym poriadkom nenesieme zodpovednosť za žiadnu škodu, predovšetkým vtedy no nie výlučne, za žiadnu priamu alebo nepriamu škodu, stratu, náklady alebo výdavky žiadneho druhu (vrátane nákladov na právne zastúpenie, náklady na znalcov alebo iné náklady), ktoré môžu vzniknúť, či už priamo alebo nepriamo, v súvislosti s prístupom k Internetovým Stránkam alebo s ich použitím alebo v súvislosti s ich obsahom alebo údajmi na nich zverejnenými.

Nenesieme zodpovednosť za nesprávne alebo nepresné informácie, či už boli vytvorené užívateľmi Internetových Stránok, nami alebo spôsobené technickým vybavením či softvérovou aplikáciou spojenou s Internetovými Stránkami alebo ľudskou chybou, ku ktorej môže dôjsť pri spracúvaní dát, vkladaných na Internetové Stránky. Nezodpovedáme za žiadnu stratu alebo škodu, ktorú ste utrpeli a ktorá mohla byť spôsobená Vaším používaním alebo pokusom o použitie Internetových Stránok alebo akéhokoľvek obsahu na nich zverejnenom.

6. Duševné vlastníctvo

Všetky práva duševného vlastníctva k obsahu Internetových Stránok (predovšetkým potom najmä vo vzťahu k ochranným známkam, obrázkom a logám) buď vlastníme, alebo používame na základe licencie a sú nám vyhradené. Nezískavate žiadne práva k obsahu Internetových Stránok okrem obmedzeného práva na ich používanie v súlade s podmienkami.

7. Používanie Internetových Stránok

Internetové Stránky môžete používať v súlade s podmienkami a môžete ich vytlačiť alebo z nich sťahovať informácie pre Vaše osobné, nekomerčné použitie.

Nie ste oprávnení:

V prípade porušenia podmienok Vám môžeme dočasne prerušiť alebo zablokovať prístup k Internetovým Stránkam a súčasne nesiete zodpovednosť za všetku škodu, ktorá nám v tejto súvislosti vznikne.

8. Hyperlinky

Odkazy na iné internetové stránky sú poskytnuté pre Vašu potrebu. Nepodporujeme, ani neschvaľujeme takto odkazované internetové stránky, ani ich prevádzkovateľov, ani ich priebežne nemonitorujeme. Ich používanie, prehliadanie a sťahovanie je tak na Vaše vlastné riziko a nenesieme zaň žiadnu zodpovednosť.

9. Zmeny

Môžeme dopĺňať, upravovať, aktualizovať alebo ukončiť prevádzkovanie Internetových Stránok alebo akéhokoľvek obsahu, ktorý je na nich zverejnený, bez predchádzajúceho upozornenia. Súčasne môžeme priebežne meniť tieto podmienky.

Odporúčame Vám preto sa s obsahom podmienok pravidelne zoznamovať a pokiaľ nesúhlasíte s ich aktuálnym znením, okamžite, prosím, Internetové Stránky opustite.

10. Ochrana osobných údajov

10.1. Všeobecné informácie, zhromažďovanie a využitie osobných údajov

Rešpektujeme Vaše právo na ochranu súkromia. Naše webové stránky môžete za bežných okolností navštevovať bez udávania akýchkoľvek osobných údajov s výnimkou oznámenia Vášho veku a krajiny, z ktorej sa pripájate. Tieto údaje sú dôležité pre dodržanie povinností stanovených zákonom Slovenskej republiky, pretože na týchto stránkach sú propagované a predávané alkoholické nápoje. Spracovávať budeme aj Vašu IP adresu.

Vaše osobné údaje uvedené v kontaktnom formulári v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo nám poskytujete pre účely nadviazania kontaktu s Vami a spracovania Vašej požiadavky. V závislosti od obsahu Vašej otázky alebo požiadavky môžu byť právnym základom spracovania osobných údajov opatrenia prijaté pred uzatvorením zmluvy na Vašu žiadosť alebo oprávnený záujem Spoločnosti, spočívajúci predovšetkým v zabezpečení možnosti reagovať na Váš podnet.

V niektorých prípadoch Vás však môžeme požiadať o poskytnutie súhlasu so spracovaním osobných údajov na konkrétny účel, napríklad preto, aby ste sa mohli na našej stránke registrovať a vytvoriť si užívateľské konto.

Za týmto účelom sa, prosím, zoznámte s nižšie uvedenými informáciami a súhlasom so spracovaním osobných údajov, pokiaľ si prajete, aby sme spracovávali Vaše osobné údaje za tu uvedených podmienok.

10.2. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Vyplnením a odoslaním príslušného registračného formulára, prípadne prihlásením sa prostredníctvom aplikácie Facebook súhlasíte:

Navštívením webových stránok, aplikácií a sociálnych sietí Spoločnosti súhlasíte, aby naša spoločnosť automatizovane spracovávala Vaše osobné údaje, a to profilovaním, a to za týchto podmienok:

a to vždy jedine za predpokladu, že nám udelíte vyslovený súhlas k profilovaniu.

Návštevou webových stránok, aplikácií a sociálnych sietí Spoločnosti súhlasíte, aby sme Vám zobrazovali marketingové zdieľania, a to za týchto podmienok:

Spoločnosť sa zaväzuje, že bude s Vašimi osobnými údajmi zákazníka zachádzať a nakladať v súlade s právnymi predpismi planými na území SR

Už udelený súhlas so spracovaním osobných údajov je možné odvolať po odkliknutí určeného políčka vo vašom užívateľskom konte alebo: požiadavkou na personaldata@eu.asahibeer.com.

10.3 Spracovanie Vašich osobných údajov na základe iného právneho titulu než súhlasu:

V prípade, že na našom webe nakúpite ako neregistrovaný zákazník, Spoločnosť bude spracovávať Vaše osobné údaje v nasledujúcom rozsahu: meno a priezvisko, doručovacia adresa (ulica, popisné číslo, orientačné číslo, mesto, PSČ, štát), číslo telefónu a e-mailová adresa, dátum narodenia, a to za účelom realizácie kúpnej zmluvy a dodávky objednaného tovaru. Po realizácii kúpnej zmluvy spracováva Spoločnosť Vaše osobné údaje pre svoj oprávnený záujem po obdobie trvania akejkoľvek premlčacej doby, súvisiacej s uzavretou kúpnou zmluvou.

Vaše osobné údaje nebudú poskytované tretím osobám, okrem tých, ktoré sa priamo podieľajú na spracovaní objednávky (dopravcovia, prevádzkovatelia a pod.). Aj týmto osobám budú osobné údaje poskytované len v nevyhnutnom rozsahu.

10.4. Poskytnutie informácií v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Ako subjekt údajov – fyzická osoba, máte v súlade so zákonom na ochranu osobných údajov č. 101/2000 Zb. v platnom znení voči našej Spoločnosti v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov nasledujúce práva:

Spoločnosť Vás informuje, že od 25.5.2018 máte za podmienok stanovených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov (ďalej len „Nariadenie“) voči Spoločnosti:

Za podmienok stanovených Nariadením máte právo vzniesť proti spracovaniu osobných údajov na právnom základe oprávneného záujmu Spoločnosti námietky proti profilovaniu a voči spracovaniu osobných údajov pre účely priameho marketingu.

Máte tiež právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Za účelom uplatnenia svojich práv môžete kontaktovať Spoločnosť písomne na korešpondenčnej adrese Asahi CE & Europe Services s.r.o., Ovocný trh 8, 11000 Praha alebo na e-mailovej adrese: personaldataprotection@eu.asahibeer.com.

10.5. Vaše žiadosti v súvislosti s právom na prístup

V prípade, že chcete uplatniť Vaše právo na prístup, môžete tak vykonať žiadosťou adresovanou na korešpondenčnú adresu: Asahi CE & Europe Services s.r.o., Ovocný trh 8, 11000 Praha alebo e-mailom na špeciálny kontakt vyhradený pre ochranu osobných údajov personaldataprotection@eu.asahibeer.com.

Spoločnosť Vám na vyžiadanie poskytne kópiu osobných údajov, ktoré spracováva. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré požiadate, môžeme účtovať primeraný poplatok, zodpovedajúci administratívnym nákladom. Pokiaľ o informácie požiadate elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob. Pri spracovaní žiadosti sme povinní preveriť Vašu totožnosť.

Vaše žiadosti budú spracované bez zbytočného odkladu, najneskôr do 1 mesiaca od doručenia žiadosti. V odôvodnených prípadoch (pri zohľadnení predovšetkým množstva žiadostí a ich komplexnosti) môžeme túto lehotu predĺžiť o ďalšie 2 mesiace, pričom Vás v takom prípade o predĺžení lehoty a jeho dôvodoch budeme informovať. Informácie zásadne poskytujeme bezplatne. Pokiaľ by Vaše žiadosti boli zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, predovšetkým pre ich opakujúcu sa povahu, môžeme požadovať primeraný poplatok, zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

10.6. Spracovanie osobných údajov osôb, ktoré nedovŕšili minimálny vek

Internetové Stránky nie sú určené osobám, ktoré ešte nedovŕšili minimálny vek podľa čl. 2 vyššie. Naším zámerom teda nie je spracovávať osobné údaje žiadnych osôb, ktoré ešte tohto minimálneho veku nedosiahli. Preto akonáhle zistíme, že nám boli poskytnuté osobné údaje akejkoľvek osoby pred dosiahnutím minimálneho veku, tieto údaje odstránime.

10.7. Využitie osobných údajov pre marketingové účely tretích strán

Za žiadnych okolností nebudeme predávať, prevádzať ani poskytovať Vaše osobné údaje tretím stranám na ich marketingové účely.

10.8. Súbory „cookies“

Na týchto internetových stránkach používame súbory „cookies“ preto, aby sme návštevníkom poskytli väčšie pohodlie pri ich prehliadaní. Súbory „cookies“ (v doslovnom preklade „sušienky“) sú malé textové súbory, ktoré Internetové Stránky vo Vašom zariadení vytvorí v momente, keď na ne vstúpite.

Tieto Internetové Stránky používajú ako tzv. „session cookies“, tak aj tzv. „persistent cookies“. Session cookies umožňujú listovať jednotlivými záložkami našich stránok a pamätajú si akúkoľvek informáciu, ktorú sem zadáte. Session cookie sa automaticky zmaže v okamihu, keď prehliadač zatvoríte alebo krátko po tom. Persistent cookies umožňujú týmto internetovým stránkam pamätať si Vaše preferencie a nastavenia pre Vašu budúcu návštevu a vďaka nim sa napr. nemusíte neustále prihlasovať. Persistent cookies po určitom nastavenom čase automaticky vypršia.

Tieto Internetové Stránky používajú cookies, ktoré:

„Cookies“ nie sú víry. Sú to len textové súbory, ktoré neobsahujú žiadny program a vzhľadom k tomu sa ani nedajú spustiť ako program. Súbor „cookies“ sa nemôže sám kopírovať a rozosielať po internetovej sieti. Váš internetový prehliadač ich však pri každej návšteve odošle Internetovej Stránke, ku ktorej patrí, a tá sa potom v internetovom prehliadači zobrazí vo Vašom nastavení.

Pomocou súborov „cookies“ dokážeme v obecnej rovine tiež zaznamenávať štatistické údaje o správaní návštevníka týchto Internetových Stránok. Vďaka tomu ich môžeme cielene prispôsobovať Vašim záujmom a požiadavkám. „Cookies“ nám pomáhajú pri identifikácii zvlášť populárnej či problémovej časti Internetových Stránok, nie je ale možné spojiť ich s konkrétnym užívateľom. Súbory „cookies“ ďalej využívame aj pre účely Vašej autentizácie, teda pre to, aby sme ich prostredníctvom eliminovali nutnosť zadávania identifikačných údajov o Vašej osobe pri každom ďalšom vstupe na Internetové Stránky. Súčasne ich používame aj na účely prispôsobenia Internetových Stránok podľa Vašich potrieb, teda napr. na to, aby sa Vám Internetové Stránky naďalej zobrazovali vo Vami zvolenom jazyku či v určitej grafickej úprave.

Tieto Internetové Stránky si, samozrejme, môžete prezerať aj bez súborov „cookies“, je však možné, že niektoré ich funkčnosti budú obmedzené a komfort používania sa zníži. Väčšina prehliadačov tieto súbory akceptuje automaticky, ich ukladaniu je však možné zabrániť tak, že v nastaveniach prehliadača zvolíte možnosť „neakceptovať cookies“. Súbory „cookies“, ktoré sa na Vašom zariadení už uložili, môžete tiež kedykoľvek vymazať. Presné nastavenie tejto funkcie zistíte pomocou „nápovedy“ Vášho prehliadača.

Používaním Internetových Stránok vyjadrujete súhlas s použitím súborov „cookies“ vyššie uvedeným spôsobom.

11. Rozhodné právo a výklad

Ak sa niektoré z ustanovení podmienok stane neplatným, nezákonným alebo inak nevymáhateľným, prípadne ak bude zrušené, neovplyvní to platnosť, zákonnosť a vymáhateľnosť ich zvyšných ustanovení.

Podmienky sa riadia platným právnym poriadkom Českej republiky. Akékoľvek spory vyplývajúce z podmienok a týkajúce sa ich bude riešiť vecne a miestne príslušný súd Slovenskej republiky.

V Bratislave, dňa 25.5. 2018
Asahi CE & Europe Services s.r.o.